PHẠM VI DỊCH VỤ

• Nghiên cứu thị trường/Cung cấp thông tin kinh doanh

Cung cấp các thông tin thị trường và doanh nghiệp cơ bản
Cung cấp báo cáo ngành/địa phương và nghiên cứu chuyên sâu theo yêu cầu;
Tư vấn về môi trường đầu tư, chính sách thu hút đầu tư;

• Giới thiệu Địa điểm đầu tư

Tìm hiểu, đánh giá, xác định khả năng đáp ứng nhu cầu đầu tư;
Tìm kiếm, lựa chọn và giới thiệu địa điểm đầu tư;

• Tư vấn Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tư vấn lập và xin cấp phép dự án đầu tư;
Tư vấn và thực hiện xin cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
Tư vấn và thực hiện xin cấp, thay đổi, gia hạn giấy phép hoạt động của văn phòng đại diện; Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
Tư vấn pháp luật thường xuyên;
Các hoạt động tư vấn khác liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Tư vấn hỗ trợ trong quá trình triển khai Dư án

• Dịch vụ Tư vấn địa phương

Đánh giá, hổ trợ thẩm định Hồ sơ thiết kế cơ sở, Hồ sơ Thiết kế thi công
Đánh giá Hồ sơ thiết kế tuân thủ cácQuy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế, Nghị định, Thông tư Việt nam hiện hành, có hiệu lưc
Hỗ trợ, thực hiện trình duyệt với các ban ngành chức năng Hồ sơ báo cáo tác động môi trường
Hỗ trợ, thực hiện trình duyệt với các ban ngành chức năng Hồ sơ PCCC
Hỗ trợ, thực hiện trình duyệt với các ban ngành chức năng thẩm định Thiết kế Cơ sở, Thiết kế kỹ thuât , Xin phép xây dựng
Hỗ trợ kiểm định Chứng nhận chất lượng Công trình trước khi đưa vào sử dụng