PHẠM VI DỊCH VỤ

Tư vấn công trình theo chứng chỉ LOTUS (Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam VGBC)
Tư vấn công trình theo chứng chỉ EDGE (IFC, World Bank)
Tư vấn công trình tiết kiệm năng lượng theo QCVN 09:2013 (Công trình Xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả)
Tư vấn thiết kế các giải pháp thiết kế thụ động, hiệu quả năng lượng, hiệu quả nguồn tài nguyên và công trình xanh