Nguyễn Bắc Vũ

Sáng lập viên

Vũ Linh Quang

 Giám đốc Điều ...

Bạch Ngọc Thanh Bình

PGĐ Thiết kế ...

Trương Công Trí

Trường phòng Thiết ...

Tran Duy Ngoc

Trưởng phòng Thiết ...

Douglas Lee Snyder

Quản lý Kỹ ...

Bùi Oanh Hà

Họa viên

Trịnh Ngọc Trúc Linh

Trưởng phòng ...

Lê Phương Thảo

Trợ lý ...

Trà Lê Hải Đăng

Kiến trúc ...

Trần Thị Xuyến

Họa viên ...

Phan Thanh Phát

Kiến trúc ...

Phan Bá Trung Kiên

Kiến trúc ...

Huỳnh Minh Luân

Kiến trúc ...

Nguyễn Viết Hiển

Kiến trúc ...

Đõ Văn Long

Kiến trúc ...

Nguyễn Công MInh

Kiến trúc ...

Pham Duy Hoang

Kỹ sư ...

Trần Quang Trí

Họa viên     ...

Trình Quang Lộc

Kỹ sư ...

Phạm Ngọc Thông

Kiến trúc ...

Nguyễn Cao Vĩnh Khoa

Kiến trúc ...

Trần Anh Dũng

Nhân viên ...