Vija Brain Park Project

Ban giám đốc Ardor làm việc với Chủ đầu tư - Công ty Sovereign MF/ Công ty Kobekara và Công ty thiết kế ADSAIKEN, cùng thực hiện Dư án VIJA BRAIN PARK...

Ban giám đốc Ardor làm việc với Chủ đầu tư - Công ty Sovereign MF/ Công ty Kobekara và Công ty thiết kế ADSAIKEN, cùng thực hiện Dư án VIJA BRAIN PARK.