DP - Ardor architecture consulting partnership

Buổi báo cáo Phương án Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/2000 đảo Gò Găng 1700 ha, Thành phố Vũng Tàu, Liên danh tư vấn thiết kế DP- ARDOR đạt giải ba...

Buổi báo cáo Phương án Ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/2000 đảo Gò Găng 1700 ha, Thành phố Vũng Tàu, Liên danh tư vấn thiết kế DP- ARDOR đạt giải ba – tháng 6/2009 ( Giam doc Mr. Wu Tzu Chiang ,Cong ty DP Architects Pte Ltd - Singapore www.dpa.com.sg