ARDOR management team met with CEO of HSP company

Ban Lãnh đạo ARDOR chụp ảnh lưu niệm cùng với CEO công ty  HSP www.hsp-plan.de Thomas Seifert và Giám đốc Trung tâm thiết kế COTECCONS Hà Quang Giang...

Ban Lãnh đạo ARDOR chụp ảnh lưu niệm cùng với CEO công ty  HSP www.hsp-plan.de Thomas Seifert và Giám đốc Trung tâm thiết kế COTECCONS Hà Quang Giang.